Politica de confientialitate

Politica de confidentialitate descrie modul in care SC FLETHO LLC SRL colecteaza datele cu caracter personal, tipurile de date care vor fi colectate, prelucrate si utilizate in timpul vizitelor pe site-ul www.broker-asigurari.com, de ce sunt colectate, catre cine sunt transmise si drepturile legate de acestea.

Te rugam sa citesti cu atentie aceasta Politica de Confidentialitate.

Politica de Confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, SC FLETHO LLC SRL informeaza dupa cum urmeaza:

SC FLETHO LLC SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J29/1683/2017 CUI 37880338, avand sediul social in Loloiasca 209 Str. Tomsani, Prahova, in continuare firma, prelucreaza datele cu caracter personal in vederea prestarii serviciilor de distributie de asigurari, in conformitate cu prevederile legale si este imputernicit al operatorului.

Aceasta politica este intocmita in baza legislatiei europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) si are ca scop informarea clientilor persoane fizice cu privire la drepturile pe care le au in legatura cu prelucrarea unor astfel de date, care le apartin, in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Va informam ca datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre SC FLETHO LLC SRL, de catre S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L., precum si de catre societatile de asigurare partenere sau de catre imputernicitii sai sunt, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele: Nume si Prenume, Varsta/Data nasterii, Sex, Adresa, CNP, E-mail, Telefon, Cetatenie, Rezidenta, Nationalitate, Dovada identitatii (act identitate), bunurile detinute (date privind autovehiculul detinut de o persoana fizica, care face obiectul asigurarii).Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractului de asigurare RCA si derularea raportului contractual cu potentialul client.

Scopurile prelucrarii datelor de catre SC FLETHO LLC SRL sunt:

  • Prestarea serviciilor de intermediere in asigurari (ofertarea/emiterea/gestionarea politelor/contractelor de asigurare), cu respectarea obligatiilor legale.
  • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte stabilite de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara sau alte autoritati.

Temeiul juridic pentru colectarea si procesarea datelor persoanelor vizate pentru fiecare din scopurile definite mai sus poate fi:

  • consimtamantul persoanei vizate,
  • cererea expresa a persoanei vizate inainte de incheierea contractului de asigurare,
  • contractul de asigurare la care persoana vizata este parte,
  • o obligatie legala,
  • interesul legitim al SC FLETHO LLC SRL in contextul desfasurarii obiectului de activitate

Nefurnizarea si neacceptarea prelucrarii datelor personale solicitate, ne pune in imposibilitatea de a executa scopul prelucrarii acestora.

In cadrul FLETHO LLC SRL, datele cu caracter personal pot fi transferate urmatoarelor categorii de destinatari: intermediarul principal MaxyGo Broker de Asigurare, societati de asigurare, autoritati ale statului (inclusiv autoritati fiscale), furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de arhivare, case de avocatura etc.) conform prevederilor legale sau contractuale; datele personale prelucrate vor fi stocate conform termenelor legale si/sau anonimizate sau sterse dupa trecerea termenului legal de arhivare care difera in functie de tipul de documente care contin datele dumneavoastra (oferta, contract de asigurare, contractul de mandat in brokeraj, acordul de comunicare, etc.).

Clientii au cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la datele personale: drept de acces, drept la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a retrage consimtamantul, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a depune plangere – insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In vederea execitarii drepturilor dumneavoastra va puteti adresa, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, prin e-mail la bucuresti@broker-asigurari.com in atentia ofiterului de date cu caracter personal (DPO).

In caz de nerezolvare a litigiului pe cale amiabila clientii se pot adresa si la SAL-FIN, structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispozitia clientilor (consumatorilor) un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, proceduri facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite. Informatii pot fi obtinute la adresa de internet: www.salfin.ro.

Definiții

ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Anonimizarea datelor = procedeul prin care datele stocate sunt modificate astfel încât este imposibilă asocierea unei persoane cu un set de date cu caracter personal;

CNP = Codul numeric personal este un șir de numere care identifică în mod unic o persoană fizică, cetatean roman;

Consimţământ al persoanei vizate = orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Date cu caracter personal = orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Destinatar = înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Operator = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Prelucrare = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Persoană împuternicită de operator = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Stocarea datelor = păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;

Va multumim pentru increderea acordata!