Serviciile noastre

S.C. FLETHO LLC S.R.L. asistent in brokeraj inregistrat si autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara sub RAJ506943 in parteneriat cu MaxyGo Broker de Asigurare SRL Inregistrata in Registrul Intermediarilor Principali al A.S.F. cu codul RBK-179/29.09.2003, cu sediul in Ploiesti, Prahova, Str. Alba Iulia nr. 40A, J29/1459/2003, C.U.I. 15710286, emite contracte de asigurare RCA pe acest site.

Serviciile pe care le oferim clientilor sunt:

 • Ofertare RCA;
 • Emiterea contractului de asigurare RCA, la asiguratorul ales de client;
 • Trimiterea pe e-mail a contractului de asigurare RCA emis on-line prin intermediul acestui site.
 • Intermedierea tuturor tipurilor de asigurari pe care MaxyGo Broker de Asigurare SRL este autorizata de ASF.

Informatii privind contractul de asigurare RCA:

Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.

Riscurile acoperite

 1. Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.
 2. Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru:
  • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză;
  • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii;
  • prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
  • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate;
  • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

 • pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;
 • pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

Încetarea contractului RCA:

 • la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;
 • la data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
 • la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

Limitele teritoriale de aplicare ale asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule:

 • teritoriul României;
 • teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, denumite în continuare state membre, şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene;
 • teritoriile statelor situate între două state care leagă direct două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto;
 • teritoriile statelor în care sunt competente birourile naţionale auto care au semnat Acordul multilateral;

Ce reprezinta Clauza Decontare Directa?

 • Decontarea directa este, prin lege, un serviciu optional de gestionare a daunelor la asiguratorul la care persoana pagubita a incheiat polita RCA. Serviciul se oferteaza obligatoriu de catre asigurator la incheierea sau reinnoirea politei. Achizitionarea acestei clauze este optionala pentru asigurat.
 • Decontarea directa permite ca, in cazul unui accident de vehicule, persoana pagubita sa primeasca despagubirea de la asiguratorul la care a incheiat polita RCA.

Clauza decontare directa este valabila daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii (conform Art. 26 alin. 1 din Legea 132/2017):

 • Accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei
 • Vehiculele implicate in accident sunt inmatriculate sau inregistrate in Romania
 • Prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor
 • Ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului
 • Prejudiciile exclud vatamarile corporale.

Ce nu acopera clauza decontare directa?

Decontarea directa nu se aplica in urmatoarele situatii:

 • Accidentele auto se produc in afara Romaniei
 • Vehiculele implicate in accidentele auto nu sunt inmatriculate/inregistrate in Romania
 • In urma evenimentului au rezultat vatamari corporale
 • In eveniment sunt implicate mai mult de doua vehicule
 • Vehiculul condus de soferul care a produs accidentul auto nu are asigurare RCA valabila la data evenimentului
 • Atunci cand au rezultat si alte pagube materiale, altele decat cele produse vehiculelor.

Definitii:

Accident de vehicule = eveniment în care a fost implicat cel puţin un vehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale şi/sau vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane;

Asigurat = proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;

Asigurător RCA = asigurător autorizat să practice asigurare RCA;

Bonus/malus = sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcţie de istoricul de daunalitate al acestuia în perioada de referinţă;

Carte Verde = document internaţional de asigurare emis în numele biroului naţional auto, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de transport rutier al Comitetului de transporturi pe uscat din cadrul Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;

Contract de asigurare RCA = contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin poliţa de asigurare RCA, care atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule; condiţiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta lege şi de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., emise în aplicarea acesteia; forma şi conţinutul contractului RCA se stabilesc prin reglementări ale A.S.F.;

Contractant = persoana care încheie contractul RCA şi care se obligă faţă de asigurătorul RCA să plătească prima de asigurare;

Daună = prejudiciul material rezultat în urma avarierii vehiculelor sau altor bunuri aparţinând persoanei prejudiciate, precum şi prejudicii ca urmare a vătămării integrităţii corporale sau decesului;

Decontare directă = serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziţia acestuia este opţională de către asigurat;

Mandatar = orice persoană fizică sau juridică împuternicită în condiţiile legii să reprezinte interesele persoanei prejudiciate în raporturile acesteia cu asigurătorul RCA şi cu unitatea reparatoare auto;

Persoana prejudiciată = persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA;

Poliţa de asigurare RCA = documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare RCA şi se atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie;

Vehicul = mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, pentru care în România există obligaţia legală de înmatriculare sau înregistrare, cu excepţia celor care se deplasează pe şine, altele decât tramvaiele, bicicletelor sau vehiculelor cu tracţiune animală;